Pozvánka

Vážený priateľ včelár,

Výbor ZO SZV v Beluši Ťa pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 10. 2. 2019 o 9,15 hod. v hornej prístavbe kultúrneho domu v Beluši.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, vyhodnotenie splnenia uznesenia z minulej VČS
 3. Hodnotiaca správa za rok 2018 a program činnosti ZO na rok 2019
 4. Správa o hospodárení za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019
 5. Správa revíznej komisie ZO SZV za rok 2018
 6. Zoznámenie členskej základne s podanou žiadosťou o schválenie pomoci na podporný rok 2019/2020 v zmysle platného Nariadenia vlády SR č. 135/2017 Z. z.
 7. Návrh nákupu liečiv na rok 2019.
 8. Voľba do orgánov ZO SZV Beluša
 9. Voľba delegáta ZO a jeho zástupcu na riadne VZ SZV v Banskej Bystrici dňa: 6. 4. 2019
 10. Diskusia + občerstvenie
 11. Návrh a schválenie uznesenia
 12. Záver