Poskytnutie pomoci na podporný rok 2020/2021

Vážený priateľ včelár,

ak plánuješ v nasledujúcom podpornom roku 2020/2021 ( od 1.8.2020 do 30.6.2021) nákup zariadenia pre svoju včelnicu a máš záujem o čiastočné kompenzovanie nákladov, daj o tom vedieť najneskôr do 31.5.2020 na mail: slavik.radovan.75@gmail.com alebo na tel. čísle 0948 371 131. Po tomto dátume nie je možné tvoju žiadosť akceptovať

Výzva na kontrolu údajov v CEHZ

Vzhľadom k tomu, že pretrváva nesúlad v počtoch včelárov a včelstiev
medzi ZO SZV a CEHZ, Vás chceme požiadať, aby ste si skontrolovali správnosť údajov v CEHZ
(meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónny a e-mailový kontakt,
organizovanosť, počet včelstiev, počet stanovíšť).

Zmeny do CEHZ je potrebné v zmysle vyhlášky 285/2017 Z. z. o
identifikácii a registrácii včelstiev nahlásiť vždy písomne do 7 dní na
formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č.3 (Hlásenie zmien) tejto
vyhlášky.

Z dôvodu, aby nevznikli finančné straty Vašim členom pri nesprávnom
vyplácaní dotácií pri opeľovaní je nutné dostať do súladu skutočný stav
so stavom v CEHZ.

Dôrazne upozorňujeme, že dotácia na opeľovaciu činnosť pre rok 2020 sa
vypočítava podľa počtu včelstiev registrovaných v CEHZ k 31.5.2020 podľa
Výnosu č. 536/2011-100, preto vo vlastnom záujme si skontrolujte údaje v
CEHZ. Zodpovednosť za vzniknutú stratu z dotácií z dôvodu zlých údajov v
CEHZ nesie chovateľ hospodárskych zvierat.