ÚHYNY VČELSTIEV – aktualizácia

Podľa informácii od Krajského predsedu SZV – ROP Milana Janca sa objavujú vo zvýšenej  miere úhyny  včelstiev – syndróm  prázdneho  úľa.

V prípade, že ste zaznamenali takýto úhyn, je potrebné najneskôr do 4.11.2019 nahlásiť túto skutočnosť predsedovi alebo tajomníkovi ZO SZV Beluša.

Následne dáta zosumarizujeme a zašleme krajskému predsedovi SZV.

Nakoľko sa objavujú stále nové informácie o úhyne včelstiev, resp. výraznom poklese včiel v úľoch, opätovne žiadame včelárov, aby monitorovali svoje úle a prípadné nové úhyny priebežne hlásili.

AVARTIN

Dobrý deň priatelia,

Slovenský zväz včelárov Vám dáva na vedomie informáciu o neúčinnosti liečiva AVARTIN 01 B-90 šarža č. 040519

Základná organizácia ZO SZV Nitra po sťažnosti včelárov na neúčinnosť liečiva podala dňa 11.10.2019 žiadosť na laboratórne vyšetrenie prípravku AVARTIN 01 B-90 na Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra.

Výsledok laboratórnej skúšky ukázal, že liečivo AVARTIN  01 B-90 fumigačný prúžok do úľa šarža č. 040519 od firmy Bares Nitra nevyhovuje požiadavkám.

Celé znenie nájdete aj na https://vcelari.sk/2019/10/informacia-o-neucinnosti-lieciva-avartin-01-b-90-sarza-c-040519/

Venujte  kontrole  účinnosti  tohto  liečiva  zvýšenú  pozornosť  a  prípadne  zistenia  dajte  vedieť.

Výzva na pomoc so zabezpečením prezentácie v ZŠ Beluša

Vážený priateľ včelár,

ZO SZV Beluša sa rozhodla prezentovať svoju činnosť v Základnej škole Beluši.

Po dohode s riaditeľkou ZŠ nám bude poskytnutý priestor v rámci Dňa školy, kde budú prítomné nielen deti ale aj ich rodičia.

Zmyslom prezentácie je jednoduchým a pútavým spôsobom predstaviť včelárenie a činnosť našej organizácie.

Súčasťou prezentácie by mala byť aj ochutnávka medu a zoznámenie sa s pomôckami včelára.

Z uvedeného dôvodu by sme Vás chceli požiadať (v rámci možnosti) o :

 • poskytnutie : 
  • a) vosku na výrobu sviečok,
  • b) peľu,
  • c) medu viacerých druhov,
 • zapožičanie :
 • a) rôznych včelárskych pomôcok ( aj historických);
 • b) dymáka;
 • c) včelárskeho klobúka, či včelárskej kombinézy

Nespotrebované produkty budú poskytnuté sponzorsky ZŠ.

Zapožičané včelárske pomôcky budú samozrejme vrátené včelárovi po skončení prezentácie.

Poskytnuté produkty a zapožičané pomôcky by sme potrebovali doručiť pokladníkovi alebo tajomníkovi najneskôr do 6.10.2019.

Vopred srdečne ďakujeme !

 

 

DOTÁCIE

Vážený priateľ včelár,

Slovenský zväz včelárov vypracoval nový Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 2019 – 2022 spolu s Nariadením vlády SR, ktorý ku dnešnému dňu (6.5.2019) nebol schválený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Z tohto dôvodu na podporný rok 2019/2020 platí pôvodný Národný program.

V prípade, že v období od 1.8.2019 do 1.7.2020 máš záujem o čerpanie dotácie najneskôr do 26.5.2019 je potrebné o tom informovať predsedu alebo tajomníka ZO SZV Beluša. Bližšie usmernenie čo všetko a akým spôsobom je možné čerpať nájdeš na stránke: https://belusa.vcelari.sk/usmernenie-k-dotaciam/

V opačnom prípade nebude možné toto čerpanie zahrnúť do žiadosti o schválenie pomoci na podporný rok 2019/2020 a dotáciu nebude možné vyplatiť.

XII. Valné zhromaždenie SZV

Dňa 6.4.2019 v Banskej Bystrici XII. Valné zhromaždenie Slovenského zväzu včelárov zvolilo a odsúhlasilo nasledovné zloženie Výkonného výboru SZV a ÚKRK SZV:

Zloženie VV SZV po XII. Valnom zhromaždení SZV:

Predstavenstvo

predseda SZV:  Ing. Milan Rusnák

 1. podpredseda SZV pre legislatívnu a ekonomickú činnosť SZV:  Ing. Štefan Užák
 2. podpredseda SZV pre vnútrozväzovú činnosť SZV: Ing. Milan Vavrica
 3.  podpredseda SZV pre oblasť zahraničných vzťahov: doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.

člen VV SZV

za Bratislavský kraj: Ing. Ladislav Ševčík

za Trnavský kraj: Ing. Zuzana Juríčková, PhD.

za Trenčiansky kraj: Milan Janco

za Nitriansky kraj: Mgr. Karol Kliment

za Banskobystrický kraj: Ing. Pavel Fiľo

za Žilinský kraj: Miloš Belan

za Prešovský kraj: Gabriel Foťko

za Košický kraj: Miroslav Kozma

Zloženie ÚKRK SZV po XII. Valnom zhromaždení SZV:

predseda ÚKRK SZV: Ing. Jaroslav Zhorela

člen ÚKRK SZV

za Bratislavský kraj: Ing. Martin Zajíček

za Trnavský kraj: Ing. Ján Engelman

za Trenčiansky kraj: Milan Krivý

za Nitriansky kraj: Mgr. Juraj Bartišek

za Banskobystrický kraj: Ing. Eva Kontšeková

za Žilinský kraj: JUDr. Štefan Schnelly

za Prešovský kraj: Bc. Ján Hajduk

za Košický kraj: Vladimír Bašták

Inštrukcie ku kočovaniu

Vážení kočovní včelári,

CEHZ zaslala na sekretariát SZV krátke inštrukcie k zriadeniu prístupu pre chovateľa, ktorý chce nahlásiť kočovanie:

 1. Prístup pre chovateľa, ktorý chce hlásiť kočovanie do CEHZ bude generovaný na rodné číslo.
 2. Žiadosť sa predkladá na predpísanom tlačive Žiadosť o pripojenie do databázy CEHZ cez Prístup farmára, ktoré je prístupné na stránke Plemenárskych služieb Slovenskej republiky, š.p. https://pssr.sk/index.php/sk/tlaciva-centralnej-evidencie-hospodarskych-zvierat/. Pre jednoznačnú identifikáciu žiadateľa je nutné v žiadosti uviesť rodné číslo a presnú adresu bydliska. Ako registračné číslo chovu použite číslo pridelené CRV.
 3. Vyplnenú žiadosť je potrebné zaslať na adresu CEHZ uvedenú priamo v žiadosti.
 4. CEHZ Vám na Vašu kontaktnú adresu zašle prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. prihlasovacie údaje, a následne po prihlásení budete môcť nahlásiť plán kočovania. 

 

Niekoľko postrehov z prednášky

Dňa 2.3.2019 sa v priestoroch reštaurácie Metropolis v Púchove uskutočnila prednáška.

Prednášal Mgr. Jiří Danihlík Ph.D., pracovník Prírodovedeckej fakulty UP v Olomouci.

Téma prednášky bola  : Vedenie včelstva počas roka s ohľadom na prevenciu pred varoázou a ďalšími ochoreniami.
V prednáške odznelo niekoľko zaujímavých postrehov a rád.
So súhlasom autora boli vyhotovené fotografie prednášaných slidov .
– ako s úspechom včeláriť

– najčastejšie chyby pri včelárení

čo si treba zapamätať: 

– vývoj počtu klieštikov vo včelstve v priebehu roka

– autor odporúča vykonať zo vzorky 200 včiel analýzu počtu klieštika

 – kontakt na autora:

Kniha

Priateľ včelár,

dávame do pozornosti zaujímavú knihu :

Hledáni a rozchov přirozeně odolných včelstev pomocí metodiky na sv. Jana

Cena knihy spolu s poštovným je cca 20,- €.

Na Slovensku sa dá objednať vo včelárskom obchode Drahovce.